domingo, 11 de agosto de 2013

Recitação em sânscrito


EVAM MAYA SHRUTAM

EKASMINSAMAYE BHAGAVANRAJAGHE VIHARATI SMA GHDHRAKUTE PARVATE MAHATA BHIKSHUSAMGHENA SARDHAM MAHATA CHA BODHISATTVASAMGHENA

TENA KHALU SAMAYENA BHAGAVANGAMBHIRAVASAMBODHAM NAMA SAMADHIM SAMAPANNAH

TENA CHA SAMAYENARYAVALOKITESHVARO BODHISATTVO MAHASATTVO GAMBHIRAYAM PRAJNAPARAMITAYAM CHARYAM CHARAMANA EVAM VYALOKAYATI SMA

PAMCHA SKAMDHASTAMSHCHA SVABHAVASHUNYAM VYAVALOKAYATI

ATHAYUSHMANCHARIPUTRO BUDDHANUBHAVENARYAVALOKITESHVARAM BODHISATTVAMETADAVOCHAT

YAH KASHCHITKULAPUTRO GAMBHIRAYAM PRAJNAPARAMITAYAM CHARYAM CHARTUKAMAH KATHAM SHIKSHITAVYAH

EVAMUKTA ARYAVALOKITESHVARO BODHISATTVO MAHASATTVA AYUSHMAMTAM  SHARIPUTRAMETADAVOCHAT

YAH KASHCHICCHARIPUTRA KULAPUTRO VA KULADUHITA VA GAMBHIRAYAM PRAJNAPARAMITAYAM CHARYAM CHARTUKAMASTENAIVAM VYAVALOKAYITAVYAM

PAMCHA SKAMDHASTAMSHCHA SVABHAVASHUNYANSAMANUPASHYATI SMA

RUPAM SHUNYATA SHUNYATAIVA RUPAM

RUPANNAPHTHAK SHUNYATA SHUNYATAYA NA PHTHAGRUPAM

YADRUPAM SA SHUNYATA YA SHUNYATA TADRUPAM

EVAM VEDANASAMJNASAMSKARAVIJNANANI CHA SHUNYATA

EVAM SHARIPUTRA SARVADHARMA SHUNYATALAKSHANA ANUTPANNA ANIRUDDHA AMALA VIMALA ANUNA ASAMPURNAH

TASMATTARHI SHARIPUTRA SHUNYATAYAM NA RUPAM NA VEDANA NA SAMJNA NA SAMSKARA NA VIJNANAM

NA CHAKSHURNASHROTRAM NA GHRANAM NA JIVHA NA KAYO NA MANO NA RUPAM NA SHABDO NA GAMDHO NA RASO NA SPRASHAVYAM NA DHARMAH

NA CHAKSHURDHATURYAVANNA MANODHATURNA DHARMADHATURNA MANOVIJNANADHATUH

NA VIDYA NAVIDYA NA KSHAYO YAVANNA JARAMARANAM NA JARAMARANAKSHAYAH

NA DUHKHASAMUDAYANIRODHAMARGA

NA JNANAM NA PRAPTIRNAPRAPTIH

TASMACCHARIPUTRA APRAPTIRTITVENA BODHISATTVANAM PRAJNAPARAMITAMASHRITYA VIHARATI CHITTAVARANAH

CHITTAVARANANASTITVADATRASTO VIPARYASATIKTAMTO NISHNIRVANAH

TRYADHVAVYASTHITA SARVABUDDHAH PRAJNAPARAMITAMASHRITYANUTTARAM SAMYAKSAMBODHIMABHISAMBUDDHAH

TASMAJJNATAVYAH PRAJNAPARAMITAMAHAMAMTRO MAHAVIDYAMAMTRO 'NUTTARAMAMTRO 'SAMASAMAMAMTRAH SARVADUHKHAPRASHAMANAMAMTRAH SATYAMAMITHYATVAT PRAJNAPARAMITAYAMUKTO MAMTRAH

TADYATHA

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

EVAM SHARIPUTRA GAMBHIRAYAM PRAJNAPARAMITAYAM CHARYAYAM SHIKSHITAVYAM BODHISATTVENA

ATHA KHALU BHAGAVAN TASMATSAMADHERVYUTTHAYARYAVALOKITESHVARASYA BODHISATTVASYA SADHUKARAMADAT

SADHU SADHU KULAPUTRA EVAMETATKULAPUTRA

EVAMETADGAMBHIRAYAM PRAJNAPARAMITAYAM CHARYAM CHARTAVYAM YATHA TVAYA NIRDISHAMANUMODYATE TATHAGATAIRARHADBHIH

IDAMAVOCHADBHAGAVANAMNADAMANA AYUSHMANCHARIPUTRA ARYAVALOKITESHVARASHCHA BODHISATTVAH SA CHA SARVAVATI PARSHATSADEVAMANUSHASURAGAMDHARVASHCHA LOKO BHAGAVATO BHASHITAMABHYANAMDAN ITI PRAJNAPARAMITAHDAYASUTRAM SAMAPTAM

Nenhum comentário:

Postar um comentário